Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni
Veri Sorumlusu ve Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Tekniksa Makina tarafından hazırlanmıştır.
 
 
Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılacağı
Bu kişisel veriler yurtiçinde, Avukatlar, Banka,Sigorta Şirketleri, Kamu İhale Kurumu, Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, Yetkili Kamu kurum ve kuruluşları, Tedarikçi, Müşteri, Müşteriler ve Bayiler alıcı gruplarına Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuki sorumlulukların yerine getirilebilmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, amaçları kapsamında aktarılabilecektir.
 
Bu kişisel veriler yurtdışında yerleşik üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır.
 
Kişisel Verileri Toplama Yöntemlerimiz ve İşlenme Şartları

 

Bu kişisel verileriniz, kâğıt ortamında otomatik olmayan; internet, e-posta, kart okuyucular, Yazılım uygulamaları, kameralar gibi dijital ortamlarda otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle Açık Rıza; Hakkın Tesisi, Korunması, Kullanılması,;Kanun Hükmü, Sözleşmenin İfası, Veri Sorumlusu Meşru Menfaati, Veri Sorumlusunun Hukuki Sorumluluğu kişisel verilerin işlenmesi şartlarına dayalı olarak işlenmektedir.
 
Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız
 
İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikâyette bulunulamaz.
 
Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklarınızı veri sorumlusuna başvurarak kullanabilirsiniz.
 
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme f) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme h) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
 
Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi
 
Başvurunuzu;
 
  • Veliköy Mahallesi Yalıboyu Mevkii No:45/B Çerkezköy / TEKİRDAĞ   info@tekniksa.com.tr
  • Sistemimizde kayıtlı bulunan veya size ait olduğu teyit edilen elektronik posta  e-posta adresine göndererek yapabilirsiniz.
 
Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" ile ulaşabilirsiniz.